Telaah Kritis Atas Doktrin Faham Salafi / Wahabi       

                                                              A. Shihabuddin 

                                                                    Peneliti faham Salafi/Wahabi                            

 

                          

 

Home
Bab 1
Bab 2
Bab 3
Bab 4
Bab 5
Bab 6
Bab 7
Bab 8
Bab 9
Bab 10
Bab 11
..
Typ hier knopnaam


Bab 1

  • Dalil sesat mensesatkan sesama muslim
  •  

Bab 2

Sekelumit pengantar tentang sekte Wahabi/Salafi

Pelopor-pelopor modernisasi agama dan pendapat-pendapatnya.

Riwayat singkat Ibnu Taimiyah

Konsep-konsep ajaran Ibnu Taimiyah

Riwayat singkat Muhammad Ibnu Abdul Wahhab

Konsep-konsep ajaran Muhammad Ibnu Abdul Wahhab

Riwayat singkat Sayid Jamaluddin

Konsep-konsepa ajaran Sayid Jamaluddin 

Riwayat singkat Sir Sayid Ahmad Khan

Konsep-konsep ajaran Sir Sayid Ahmad Khan

Riwayat singkat Syeikh Muhammad Abduh

Konsep-konsep ajaran Syeikh Muhammad Abduh 

Riwayat singkat Mirza Gulam Ahmad (imam Ahmadiyah) 

Konsep-konsep ajaran Mirza Gulam Ahmad 

Riwayat singkat Mustafa Kemal Ataturk

Konsep-konsep ajaran Mustafa Kemal Ataturk

Riwayat singkat Ir.Sukarno (mantan Presiden R.I)

Konsep-konsep pendapat Ir. Sukarno 

Tinjauan dan komentar modernisasi agama

Ijtihad, Mujtahid dan Taqlid

Ibnu Taimiyah dan Taqlid 

Memonopoli ajaran Tauhid dan pengkafiran terhadap para ulama

     Penentangan terhadap Muhammad Ibnu Abdul Wahhab

     Benarkah Syeikh Sulaiman Ibnu Abdul Wahhab telah bertobat ?

    Tauhid Rububiyyah

    Tauhid Uluhiyyah

    Definisi Ibadah berdasarkan pemahaman Al-Qur’an

    Tolok ukur Tauhid Dan Syirik?

    Apakah Kemampuan atau Ketidak-mampuan merupakan tolok ukur Tauhid dan Syirik?

    Apakah Al-Qur’an hanya bisa diartikan secara tekstual atau literal?

    Penjasmanian/Penyerupaan Allah kepada makhluk-Nya (Tuhan mempunyai jari kelingking, kaki, Tuhan       dipikul oleh malaikat dan lain sebagainya, naudzubillah)

   Siapakah Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani

   Al-Albani melemahkan beberapa hadits dari Imam Bukhori dan Imam Muslim dan....

   Fatwa-fatwa Al-Albani yang berlawanan para salaf dan pakar Islam

   Nama-nama ulama (berbagai madzhab) pengeritik al-Albani

 

Bab 3


Dalil kewajiban berta-taqlid bagi tidak mampu berijtihad

Pembelaan al-Albani pada Syeikh Khajandi

Dialog antara DR.Said Ramdhan al-Buuti dengan anti madzhab

Tidak boleh mencari-cari keringan ajaran yang paling mudah dan ringan dari Ulama

 

Bab 4        


Apa yang dimaksud Bidáh dalam hadits Rasullah saw?

Contoh-contoh Bidáh yang diamalkan para Sahabat pada zaman Nabi saw

Dalil-dalil yang berkaitan dengan Qadha Shalat

Shalat sunnah Qabliyah (sebelum) jumát

Mengangkat tangan waktu berdoá 

Mengusap wajah seusai berdoá

Berjabat tangan seusai sholat

Menyebut nama Rasul saw dengan awalan kata sayyidina

Mencium tangan dan kaki Rasulallah saw, dan para ulama 

Dalil orang yang melarang cium tangan dan jawabannya

Mencium wajah orang yang telah wafat

Penggunaan Tasbih waktu berdzikir bukanlah bidáh sesat

Keterangan singkat membaca Qunut dalam shalat Shubuh dan dalil-dalinya

Tempat qunut, sesudah atau sebelum ruku’?

Hukum mengangkat tangan waktu qunut

Mengusap wajah sesudah qunut dalam shalat

Lafadh doa qunut

Alasan orang yang membantah dan jawabannya

 

 

Bab 5


        Dalil-dalil Ziarah kubur 

        Ziarah kubur bagi wanita 

       Adab berziarah dan berdo'a didepan pusara Rasulallah saw.

       Dalil-dalil yang melarang ziarah kubur dan jawabannya.

       Pahalanya membaca al-Qur'an

       Pembacaan Al-Qur’an di kuburan dan hadiah pahala bacaan untuk orang yang telah wafat

       Keterangan dari Ustadz Quraish Shihab

       Celaan orang yang tidak setuju hadiah pahala bacaan dan jawaban para ulama madzhab Syafi'i 

       Contoh-contoh fatwa imam Syafi'i yang ditahqiq (dikritisi) kembali

       Amalan orang hidup yang bermanfaat bagi si mayyit

       Kehidupan ruh-ruh manusia yang telah wafat

       Talqin (mengajari dan memberi pemahaman/peringatan) mayyit yang baru dikubur

       Pembacaan Tahlil/Yasinan

       Keterangan singkat tentang Haul (peringatan tahunan)

       Haul ala Wahabi/Salafi

       Dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya

       Pahala sedekah untuk orang yang telah wafat 

       Pahala Puasa dan Sholat untuk orang yang telah wafat 

       Pahala Haji untuk orang yang telah wafat

       Keterangan singkat sholat jenazah yang ghoib

       Membangun masjid disisi kuburan

       Memberi penerangan terhadap kuburan

       Membangun kubbah diatas kuburan


Bab 6


        Dalil-dalil dzikir dan uraian ulama-ulama pakar mengenai majlis dzikir

       Ancaman bagi orang yang menghadiri suatu kumpulan tanpa disebut nama Allah dan Shalawat atas Nabi    saw

       Dalil mereka yang melarang dzikir secara jahar dan jawabannya


Bab 7

Sekelumit macam-macam makalah


        Bahayanya minum alkohol menurut Prof.dr.F.de Wolff,gurubesar humane toxicologie

        Benarkah sayidah Aisyah ra umur 9 th waktu dinikahi Rasulallah saw?

        Fatwa para ulama tentang paham Hulul atau Ittihad (menyatunya Allah swt dengan hamba-Nya)

        Fatwa-fatwa para ulama mengenai ilmu Tarekat, Hakekat, Ma’rifat

        Fatwa-fatwa para ulama tentang pengertian Wali (waliyullah)

        Keutamaan penduduk dalam Al-Qur'an dan hadis

        Berjabatan tangan antara lelaki dan wanita yang bukan muhrim

        Apakah menyentuh wanita membatalkan wudhu?

           Kewajiban membaca Al-Fatihah didalam sholat baik untuk ma’mum maupun imam.

        Kewajiban Membaca Basmalah di Awal surat Al-Fatihah

        Tidak mengerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahhud

        Hukum menjatuhkan talak tiga sekaligus

        Dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah talak tiga sekaligus

        Fatwa dalam madzhab Maliki.

        Fatwa dalam madzhab Syafi'i

        Fatwa dalam madzhab Hambali

        Dalil-dalil mereka yang membantah dan jawabannya

        Tata cara singkat haji dan ‘umrah dan urutannya

        Keterangan singkat mengenai ru'ya hilal Ramadhan/Syawal 

        Keterangan singkat mengenai ibadah puasa Ramadhan

        Sekelumit tentang shalat tarawih

        Dalil-dalil yang berkaitan dengan shalat pada bulan ramadhan

        Jumlah rakaat shalat tarawih

        Dalil-dalil para imam Mujtahid shalat tarawih 20 rakaat

        Dalil orang yang membantah shalat tarawih 20 rakaat dan jawabannya

 

Bab 8


        Keterangan singkat mengenai peringatan Maulidin Nabi saw.

        Cara-cara memperingati hari-hari Allah

        Dalil-dalil dan hikmah yang berkaitan dan mengarah kebolehan peringatan Maulid

        Pendapat para ulama dan tokoh cendekiawan Muslim tentang peringatan maulidin Nabi saw 

        Masalah berdiri waktu pembacaan Maulid

        Nama-nama kitab yang menulis riwayat hidup Rasulallah saw.

        Sekelumit Makalah

        Sekelumit tentang peringatan Isra dan Mi'raj Rasulallah saw.

        Mengagungkan Nabi Muhammad saw.

        Syair-syair untuk Nabi saw. dari para sahabat  

        Rasulallah saw.bukan manusia biasa tapi manusia sempurna/Kaamil 

 

Bab 9


        Sekelumit pengantar makna tawassul

        Ayat-Ayat al-Quran yang berkaitan dengan Tawassul / Istighotsah

        Tawassul dengan Nama-Nama Allah yang Agung

        Tawassul melalui Amal Saleh

        Tawassul melalui Do’a Rasul

        Tawassul melalui Do’a Saudara Mukmin

        Tawassul melalui Diri Para Nabi dan Hamba Saleh

        Tawassul melalui Kedudukan dan Keagungan Hamba Sholeh

        Hadits-Hadits tentang Legalitas/pembolehan Tawassul / Istighotsah

        Prilaku Salaf Saleh Penguat Legalitas Tawassul / Istighotsah

        Tawassul kepada Rasulallah saw. dikala wafatnya

        Pengertian tawassul menurut Ibnu Taimiyyah

           Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ,Imam madzhab Wahabi, tidak mengingkari tawassul

        Diantara dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya

        Tabarruk

        Berkah dan Tabarruk dalam al-Quran

        Dalil-dalil Tabarruk para Sahabat dari bekas air wudhu Nabi saw.

        Dalil Tabarruk anak-anak para Sahabat pada Nabi saw.

        Tabarruk para Sahabat dengan keringat, rambut dan kuku Nabi saw.

        Dalil Tabarruk para Sahabat dari gelas Nabi saw.

        Tabarruk para Sahabat dari tempat tangan dan bibir Nabi saw.

        Tabarruk Para Sahabat dari Peninggalan dan Tempat Shalat Nabi

        Tabarruk para Sahabat dari Tempat Shalat Nabi saw.

        Dalil Tabarruk dari Pusara (Kuburan) Rasulallah saw.

        Antar Para Sahabat pun Saling Bertabarruk

        Macam-macam Tabarruk

        Jenazah dan Kuburan/Pusara Ulama yang Diambil Berkah

        Golongan Wahabi/Salafi (pengingkar) mengisukan dan jawabannya

 

Bab 10


  • Cara ibadah, berdo’a pada malam nishfu Sya’ban
  • Dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya
  • Ibnu Taimiyyah menghidupkan malam nishfu Sya'ban dengan amalan khusus
  • Keterangan singkat amalan ibadah pada bulan Rajab

 

Bab 11

 
         Sekelumit sejarah dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyyah

      Dalil-dalil tentang kewajiban untuk mencintai Ahlul-Bait/Keturunan Rasulallah saw.

      Tafsir Surat Al-Kautsar

      Ramalan akan datangnya Rasul dalam catatan kitab Hindu, kristen, yahudi dan persi

      Pendapat Syekh Ali Tantawi dan saudara Segaf Ali Alkaff/Jeddah

      Hadits yang diriwayatkan cucu Nabi saw. yang keenam

      Pendapat Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz                                         

      Pendapat Prof.DR.HAMKA

      Hadits-hadits tentang akan munculnya Imam Al-Mahdi 

      Pendapat para ulama  tentang "Siapakah yang dimaksud Ahlul-Bait" ?

      Pengertian mengenai kata dzurriyyat atau keturunan 

      Keturunan yang dijuluki Syarif/Sayyid

      Kalimat hadits Al-Kisa’

      Keterangan mengenai hadits Tsaqalain dan hadits Kitabullah wa sunnati

      Kalimat hadits Tsaqalain (dua bekal berat)

      Membantah Syubhat golongan pengingkar terhadap Lafaz “Bihi” dalam kalimat hadits tsaqalain

      Hadits tentang kemuliaan dan kedudukan keturunan Rasul saw.                                        

      Kalimat hadits Safinah (Perahu)

      Pendapat Imam Turmudzi tentang makna hadits Tsaqalain, Safinah

      Sanggahan/Jawaban para ulama terhadap pendapat Imam Turmudzi

      Peranan keturunan Nabi saw (‘Alawiyyin) termasuk Wali Songo dalam   penyebaran agama Islam

      Ajaran-ajaran pokok Wali Songo dan cara dakwah mereka pada masa lalu

      Nasab/silsilah ,selain wali songo, para pelopor Da’i(wali-wali)  golongan pertama

      Kerajaan-kerajaan Islam yang didirikan di pulau Jawa, keturunannya dan tokoh-tokoh Islam yang    ternama

      Daftar Nama-Nama Bangsa (Suku) Alawiyin –di Indonesia