Home
Bab 1
aTyp hier knopnaam
A
Bab 2
Bab2A
Bab2B
Bab2C
Bab 2A
Bab 2B
Bab 2C
Bab 2D
Bab 3
Bab 4
Bab 4A
Bab 4B
Bab 4C
Bab 5
Bab 5A
Bab 5B
Bab 5C
Bab 5D
Bab 5E
Bab 5F
Bab 6
Bab 7
Bab 7A
Bab 7B
Bab 7C
Bab 7D
Bab 7E
Bab 7F
Bab 8
Bab 8A
Bab 8B
Bab 8C
Bab 8D
Bab 9
Bab 9A
Bab 9B
Bab 9C
Bab 9D
Bab 9E
Bab 9F
Bab 9G
Bab 9H
Bab 10
Bab 11
Bab 11A
Bab 11B
Bab 11C
Bab 11D
Bab 11E
Bab 11F
Bab 12
Typ hier knopnaam
Typ hier knopnaam
Typ hier knopnaam
Typ hier knopnaam


Bab 1

--Dalil sesat mensesatkan sesama muslim

Bab 2 s/d 2D Siapakah golongan Salafi atau Wahabi dan bagaimana pahamnya

--Sekelumit tentang mazhab Wahabi/Salafi

--Pelopor-pelopor modernisasi agama dan pendapat-pendapatnya.

--Memonopoli ajaran Tauhid dan pengkafiran terhadap para ulama

--Penentangan terhadap Muhammad Ibnu Abdul Wahhab

--Definisi Ibadah berdasarkan pemahaman Al-Qur’an

--Tajsim/Penjasmanian & Tasybih/penyerupaan Allah swt kepada makhlukNya

--Firman-firman Allah swt dan hadis-hadis mutasyabihaat yang ditakwil

--Surat Adz-Dzahabi kepada Ibnu Taimiyah 

--Siapakah Syeikh Nashiruddin al-Albani

Bab 3 Apakah mengikuti salah satu mazhab bid'ah?

--Dalil kewajiban bertaqlid bagi yang tidak mampu berijtihad     

--Tidak boleh mencari keringanan ajaran yang paling ringan dari Ulama

Bab 4 s/d 4C Bid'ah yang diperselisihkan

--Pengertian antara Bidáh dan Sunnah 

--Dalil-dalil yang membantah dan jawabannya

--Keterangan ayat-ayat Ilahi dan hadits yang ada kata-kata Kullu (setiap/semua) 

--Hadis-hadis Qadha shalat,shalat sunnah Qabliyah (sebelum) shalat Jum'at

--Memegang tongkat waktu berkhutbah

--Mengangkat tangan, mengusap wajah dan berjabat tangan seusai sholat

--Mencium tangan dan kaki, Berdiri untuk penghormatan

--Menyebut nama Rasulallah saw dengan awalan kata Sayyidina/Maulana

--Keterangan mengenai bacaan Qunut dalam shalat

Bab 5 s/d 5F Ziarah kubur dan amalan yang bermanfaat untuk mayat

--Ziarah kubur baik bagi lelaki maupun wanit

--Hadiah pahala bacaan untuk si mayit

--Contoh-contoh fatwa Imam Syafi'i yang ditahqiq/dikritisi kembali

--Keterangan mengenai Talqin, Tahlil       

--Haul ala Wahabi

--Membangun masjid, membangun Kubbah (bangunan) diatas kuburan

Bab 6 Kumpulan majlis dzikir

--Dalil-dalil majlis dzikir dan uraian para pakar Islam

Bab 7 s/d 7F Sekelumit macam-macam makalah

--Bahayanya minum alkohol menurut Anneke Jansma dan Prof.Dr.F.de Wolff.

--Benarkah sayidah Aisyah ra umur 9 th dinikahi Rasulallah saw?

--Fatwa-fatwa para ulama tentang paham Hulul atau Ittihad

--Keterangan mengenai pengertian Wali (Waliyullah):

--Keutamaan negeri Yaman dan penduduknya dalam alqurán dan hadis

--Dalil-dalil berjabatan tangan antara lelaki dan wanita yang bukan muhrim

--Apakah menyentuh wanita bukan muhrim membatalkan wudu?

--Kewajiban membaca Al-Fatihah didalam sholat

--Tidak menggerak-gerakan jari telunjuk ketika Tasyahhud

--Hukum menjatuhkan talak tiga sekaligus

--Tata cara singkat urutan Haji (Tamattu'), ‘Umrah

--Ziarah ke Madinah

--Menentukan Hilal awal masuknya Ramadhan &bulan Syawal-

- Ibadah puasa Ramadhan, Sholat tarawih 

Bab 8 s/d 8D Memperingati Maulidin Nabi dan Mengagungkan beliau saw

--Keterangan mengenai peringatan maulid dan cara memperingati hari-hari Allah

--Dalil-dalil dan hikmah peringatan Maulid

--Masalah Berdiri waktu pembacaan Maulid

--Nama-nama kitab dan penulis riwayat hidup Rasulallah saw.

--Peringatan Isra dan Mi'raj Rasulallah saw  

--Syair-syair untuk Nabi saw.dan para sahabat     

--Rasulallah saw Insan Kaamil (manusia sempurna)

Bab 9 s/d 9H Tawassul dan Tabarruk               

--Ayat-ayat al-Qur’an dan hadis berkaitan denganTawassul/Istighotsah

--Tawassul melalui Amal Sholeh, Do’a Rasul dan Do’a hamba yang Sholeh

--Tawassul kepada Rasulallah saw. dikala wafatnya

--Permintaan tolong kepada hamba Allah, tidak langsung kepada Allah swt.,

--Tabarruk dan Berkah dalam al-Quran                       

--Berkah berkaitan dengan pribadi Rasulallah saw dan para Nabi lainnya

--Tabarruk dari Pusara (Kuburan) Rasulallah saw:

--Jenazah dan Kuburan/Pusara Ulama yang diambil berkah

--Macam-macam bentuk riwayat yang berkaitan dengan Tabarruk.      

--Komentar Al-Ulyani mengenai hadits Atban bin Malik & jawabannya

Bab 10 Amalan-amalan bulan Sya’ban dan malam nishfu Sya’ban

--Cara ibadah, berdo’a pada malam nishfu Sya’ban

--Ibnu Taimiyyah menghidupkan malam nishfu Sya'ban

--Keterangan singkat amalan ibadah pada bulan Rajab

Bab 11 s/d 11F Kemuliaan Keturunan (ahlul-Bait) Rasulallah saw

--Sekelumit sejarah dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah

--Apakah Abdul Muthallib, Abu Thalib dan orang tua Rasulallah saw kafir?

--Dalil dan fatwa para ulama agar mencintai, memuliakan keturunan Nabi saw.

--Keturunan Nabi saw tidak punah sampai akhir zaman

--Siapakah sebenarnya yang dimaksud Ahlul-Bait ?

--Bolehkan (zaman sekarang) keturunan Nabi saw terima zakat?

--Hadis Al-Kisa’,hadits Tsaqalain dan hadis Kitabullah wa sunnati

--Membantah Syubhat  terhadap Lafaz “Bihi” dalam kalimat hadits tsaqalain

--Hadits Safinah (perahu)

--Pendapat Imam Turmudzi makna hadits Tsaqalain,Safinah

--Sejarah tentang kedatangan orang-orang Arab ke Indonesia dan negara Timur jauh

--Para pelopor Da’i golongan pertama ,selain wali songo, dalam penyebaran Islam

--Daftar nama bangsa/suku keturunan Rasulallah saw