Telaah Kritis Atas Doktrin Faham Salafi / Wahabi       

                                                              A. Shihabuddin 

                                                                    Peneliti faham Salafi/Wahabi                            

 

                          

 

Home
Bab 1
Bab 2
Bab 3
Bab 4
Bab 5
Bab 6
Bab 7
Bab 8
Bab 9
Bab 10
Bab 11
..
Typ hier knopnaam


Bab 1


-- Dalil sesat mensesatkan sesama muslim 


Bab 2

--Sekelumit pengantar tentang sekte Wahabi/Salafi

--Pelopor-pelopor modernisasi agama dan pendapat-pendapatnya.

--Riwayat singkat Ibnu Taimiyah

--Konsep-konsep ajaran Ibnu Taimiyah

--Riwayat singkat Muhammad Ibnu Abdul Wahhab

--Konsep-konsep ajaran Muhammad Ibnu Abdul Wahhab

--Riwayat singkat Sayid Jamaluddin

--Konsep-konsep ajaran Sayid Jamaluddin 

--Riwayat singkat Sir Sayid Ahmad Khan

--Konsep-konsep ajaran Sir Sayid Ahmad Khan

--Riwayat singkat Syeikh Muhammad Abduh

--Konsep-konsep ajaran Syeikh Muhammad Abduh 

--Riwayat singkat Mirza Gulam Ahmad (imam Ahmadiyah) 

--Konsep-konsep ajaran Mirza Gulam Ahmad 

--Riwayat singkat Mustafa Kemal Ataturk

--Konsep-konsep ajaran Mustafa Kemal Ataturk

--Riwayat singkat Ir.Sukarno (mantan Presiden R.I)

--Konsep-konsep pendapat Ir. Sukarno 

--Tinjauan dan komentar modernisasi agama

--Ijtihad, Mujtahid dan Taqlid

--Ibnu Taimiyah dan Taqlid 

--Memonopoli ajaran Tauhid dan pengkafiran terhadap para ulama

     --Penentangan terhadap Muhammad Ibnu Abdul Wahhab

     --Benarkah Syeikh Sulaiman Ibnu Abdul Wahhab telah bertobat ?

    --Tauhid Rububiyyah

    --Tauhid Uluhiyyah

    --Definisi Ibadah berdasarkan pemahaman Al-Qur’an

    --Tolok ukur Tauhid Dan Syirik?

    --Apakah Kemampuan atau Ketidak-mampuan merupakan tolok ukur Tauhid dan Syirik?

    --Apakah Al-Qur’an hanya bisa diartikan secara tekstual atau literal?

    --Penjasmanian/Penyerupaan Allah kepada makhluk-Nya (Tuhan mempunyai jari kelingking, kaki, Tuhan

      dipikul oleh malaikat dan lain sebagainya, naudzubillah).Dan pembahasan ayat dan hadis shifat.

    --Para pakar Islam dari berbagai mazhab mencela dan mengecam paham Syeikh Ibnu Taimiyah 

    --Beberapa hadis yang mengarah kepada Tajsim dan Tasybih 

    --Siapakah Syeikh Nashiruddin al-Albani

    --Al-Albani melemahkan beberapa hadits dari Imam Bukhori dan Imam Muslim dan....

    --Fatwa-fatwa Al-Albani yang berlawanan para salaf dan pakar Islam

    --Nama para ulama (berbagai madzhab) pengeritik al-Albani

 

Bab 3


--Dalil kewajiban bertaqlid bagi yang tidak mampu berijtihad

--Pembelaan al-Albani pada Syeikh Khajandi

--Dialog antara DR.Said Ramdhan al-Buuti dengan anti madzhab

--Tidak boleh mencari-cari keringanan ajaran yang paling mudah dan ringan dari Ulama

 

Bab 4        


--Apa yang dimaksud Bidáh dalam hadits Rasullah saw?

--Contoh-contoh Bidáh yang diamalkan para Sahabat pada zaman Nabi saw

--Dalil-dalil yang berkaitan dengan Qadha Shalat

--Shalat sunnah Qabliyah (sebelum) jumát

--Mengangkat tangan waktu berdoá 

--Mengusap wajah seusai berdoá

--Berjabat tangan seusai sholat

--Menyebut nama Rasulallah saw dengan awalan kata sayyidina

--Mencium tangan dan kaki Rasulallah saw, dan para ulama 

--Dalil orang yang melarang cium tangan dan jawabannya

--Mencium wajah orang yang telah wafat

--Penggunaan Tasbih waktu berdzikir bukanlah bidáh sesat

--Keterangan singkat membaca Qunut dalam shalat Shubuh dan dalil-dalilnya

--Tempat qunut, sesudah atau sebelum ruku’?

--Hukum mengangkat tangan waktu qunut

--Mengusap wajah sesudah qunut dalam shalat

--Lafadh doa qunut

--Alasan orang yang membantah dan jawabannya

 

 

Bab 5


        --Dalil-dalil Ziarah kubur 

        --Ziarah kubur bagi wanita 

       --Adab berziarah dan berdo'a didepan pusara Rasulallah saw.

       --Dalil-dalil yang melarang ziarah kubur dan jawabannya.

       --Pahalanya membaca al-Qur'an

       --Pembacaan Al-Qur’an di kuburan dan hadiah pahala bacaan untuk orang yang telah wafat

       --Keterangan dari Ustadz Quraish Shihab

       --Celaan orang yang tidak setuju hadiah pahala bacaan dan jawaban para ulama madzhab Syafi'i 

       --Contoh-contoh fatwa imam Syafi'i yang ditahqiq (dikritisi) kembali

       --Amalan orang hidup yang bermanfaat bagi si mayyit

       --Kehidupan ruh-ruh manusia yang telah wafat

       --Talqin (mengajari dan memberi pemahaman/peringatan) mayyit yang baru dikubur

       --Pembacaan Tahlil/Yasinan

       --Keterangan singkat tentang Haul (peringatan tahunan)

       --Haul ala Wahabi/Salafi

       --Dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya

       --Pahala sedekah untuk orang yang telah wafat 

       --Pahala Puasa dan Sholat untuk orang yang telah wafat 

       --Pahala Haji untuk orang yang telah wafat

       --Keterangan singkat sholat jenazah yang ghoib

       --Membangun masjid disisi kuburan

       --Memberi penerangan terhadap kuburan

       --Membangun kubbah diatas kuburan


Bab 6


        --Dalil-dalil dzikir dan uraian para pakar Islam mengenai majlis dzikir

       --Ancaman bagi orang yang menghadiri suatu kumpulan tanpa disebut nama Allah dan Shalawat atas Nabi saw

       --Dalil mereka yang melarang dzikir secara jahar dan jawabannya


Bab 7

Sekelumit macam-macam makalah


        --Bahayanya minum alkohol menurut Prof.dr.F.de Wolff,gurubesar humane toxicologie

        --Benarkah sayidah Aisyah ra umur 9 th waktu dinikahi Rasulallah saw?

        --Fatwa para ulama tentang paham Hulul atau Ittihad (menyatunya Allah swt dengan hamba-Nya)

        --Fatwa-fatwa para ulama mengenai ilmu Tarekat, Hakekat, Ma’rifat

        --Fatwa-fatwa para ulama tentang pengertian Wali (waliyullah)

        --Keutamaan penduduk Yaman dalam Al-Qur'an dan hadis

        --Berjabatan tangan antara lelaki dan wanita yang bukan muhrim

        --Apakah menyentuh wanita membatalkan wudhu?

           --Kewajiban membaca Al-Fatihah didalam sholat baik untuk ma’mum maupun imam.

        --Kewajiban Membaca Basmalah di Awal surat Al-Fatihah

        --Tidak mengerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahhud

        --Hukum menjatuhkan talak tiga sekaligus

        --Dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah talak tiga sekaligus

        --Fatwa dalam madzhab Maliki.

        --Fatwa dalam madzhab Syafi'i

        --Fatwa dalam madzhab Hambali

        --Dalil-dalil mereka yang membantah dan jawabannya

        --Tata cara singkat haji dan ‘umrah dan urutannya

        --Keterangan singkat mengenai ru'ya hilal Ramadhan/Syawal 

        --Keterangan singkat mengenai ibadah puasa Ramadhan

        --Sekelumit tentang shalat tarawih

        --Dalil-dalil yang berkaitan dengan shalat pada bulan ramadhan

        --Jumlah rakaat shalat tarawih

        --Dalil-dalil para imam Mujtahid shalat tarawih 20 rakaat

        --Dalil orang yang membantah shalat tarawih 20 rakaat dan jawabannya

 

Bab 8


        --Keterangan singkat mengenai peringatan Maulidin Nabi saw.

        --Cara-cara memperingati hari-hari Allah

        --Dalil-dalil dan hikmah yang berkaitan dan mengarah kebolehan peringatan Maulid

        --Pendapat para ulama dan tokoh cendekiawan Muslim tentang peringatan maulidin Nabi saw 

        --Masalah berdiri waktu pembacaan Maulid

        --Nama-nama kitab yang menulis riwayat hidup Rasulallah saw.

        --Sekelumit Makalah

        --Sekelumit tentang peringatan Isra dan Mi'raj Rasulallah saw.

        --Mengagungkan Nabi Muhammad saw.

        --Syair-syair untuk Nabi saw. dari para sahabat  

        --Rasulallah saw.bukan manusia biasa tapi manusia sempurna/Kaamil 

 

Bab 9


        --Sekelumit pengantar makna tawassul

        --Ayat-Ayat al-Quran yang berkaitan dengan Tawassul / Istighotsah

        --Tawassul dengan Nama-Nama Allah yang Agung

        --Tawassul melalui Amal Saleh

        --Tawassul melalui Do’a Rasulallah saw

        --Tawassul melalui Do’a Saudara Mukmin

        --Tawassul melalui Diri Para Nabi dan Hamba Saleh

        --Tawassul melalui Kedudukan dan Keagungan Hamba Sholeh

        --Hadits-Hadits tentang Legalitas/pembolehan Tawassul / Istighotsah

        --Prilaku Salaf Saleh Penguat Legalitas Tawassul / Istighotsah

        --Tawassul kepada Rasulallah saw. dikala wafatnya

        --Pengertian tawassul menurut Ibnu Taimiyyah

           --Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ,Imam madzhab Wahabi, tidak mengingkari tawassul

        --Diantara dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya

        Tabarruk

        --Berkah dan Tabarruk dalam al-Quran

        --Dalil-dalil Tabarruk para Sahabat dari bekas air wudhu Nabi saw.

        --Dalil Tabarruk anak para Sahabat kepada Nabi saw.

        --Tabarruk para Sahabat dengan keringat, rambut dan kuku Nabi saw.

        --Dalil Tabarruk para Sahabat dari gelas Nabi saw.

        --Tabarruk para Sahabat dari tempat tangan dan bibir Nabi saw.

        --Tabarruk Para Sahabat dari Peninggalan dan Tempat Shalat Nabi

        --Tabarruk para Sahabat dari Tempat Shalat Nabi saw.

        --Dalil Tabarruk dari Pusara (Kuburan) Rasulallah saw.

        --Antar Para Sahabat pun Saling Bertabarruk

        --Macam-macam Tabarruk

        --Jenazah dan Kuburan/Pusara Ulama yang Diambil Berkah

        --Golongan Wahabi/Salafi (pengingkar) mengisukan dan jawabannya

 

Bab 10

--Cara ibadah, berdo’a pada malam nishfu Sya’ban

--Dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya 

--Ibnu Taimiyyah menghidupkan malam nishfu Sya'ban dengan amalan khusus

--Keterangan singkat amalan ibadah pada bulan Rajab

 

Bab 11

 
         --Sekelumit sejarah dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyyah

      --Dalil-dalil tentang kewajiban untuk mencintai Ahlul-Bait/Keturunan Rasulallah saw.

      --Tafsir Surat Al-Kautsar

      --Ramalan akan datangnya Rasul dalam catatan kitab Hindu, kristen, yahudi dan persi

      --Pendapat Syekh Ali Tantawi dan saudara Segaf Ali Alkaff/Jeddah

      --Hadits yang diriwayatkan cucu Nabi saw. yang keenam

      --Pendapat Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz                                         

      --Pendapat Prof.DR.HAMKA

      --Hadits-hadits tentang akan munculnya Imam Al-Mahdi 

      --Pendapat para ulama  tentang "Siapakah yang dimaksud Ahlul-Bait" ?

      --Pengertian mengenai kata dzurriyyat atau keturunan 

      --Keturunan yang dijuluki Syarif/Sayyid

      --Kalimat hadits Al-Kisa’

      --Keterangan mengenai hadits Tsaqalain dan hadits Kitabullah wa Sunnati

      --Kalimat hadits Tsaqalain (dua bekal berat)

      --Membantah Syubhat golongan pengingkar terhadap Lafaz “Bihi” dalam kalimat hadits tsaqalain

      --Hadits tentang kemuliaan dan kedudukan keturunan Rasul saw.                                        

      --Kalimat hadits Safinah (Perahu)

      --Pendapat Imam Turmudzi tentang makna hadits Tsaqalain, Safinah

      --Sanggahan/Jawaban para ulama terhadap pendapat Imam Turmudzi

      --Peranan keturunan Nabi saw (‘Alawiyyin) termasuk Wali Songo dalam penyebaran agama Islam

      --Ajaran-ajaran pokok Wali Songo dan cara dakwah mereka pada masa lalu

      --Nasab/silsilah ,selain wali songo, para pelopor Da’i(wali-wali)  golongan pertama

      --Kerajaan-kerajaan Islam yang didirikan di pulau Jawa, keturunannya dan tokoh-tokoh Islam yang ternama   

      --Daftar Nama-Nama Bangsa (Suku) Alawiyin –di Indonesia