Telaah Kritis Atas Doktrin Faham Salafi / Wahabi       

                                                              A. Shihabuddin 

                                                                    Peneliti faham Salafi/Wahabi                            

 

                          

 

Home
Bab 1
Bab 2
Bab 3
Bab 4
Bab 5
Bab 6
Bab 7
Bab 8
Bab 9
Bab 10
Bab 11
..
Typ hier knopnaam


 

 

DAFTAR ISI
 
 
Bab 1
 
Sebuah  pengantar  
 • Dalil-dalil larangan mensesatkan, mengkafirkan sesama muslimin !                                                                                     
Bab 2
 
Siapa golongan Wahabi/Salafi dan bagaimana fahamnya ? 
 • Sekelumit pengantar tentang sekte Wahabi/Salafi
 • Keterangan singkat pelopor-pelopor modernisasi agama dan pendapat-pendapatnya.
 • Riwayat singkat Ibnu Taimiyah
 • Konsep-konsep ajaran Ibnu Taimiyah
 • Riwayat singkat Muhammad ibnu Abdul Wahhab
 • Konsep-konsep ajaran Muhamad Ibnu Abdul Wahhab
 • Riwayat singkat Sayid Jamaluddin
 • Konsep-konsep ajaran Sayid Jamaluddin
 • Riwayat singkat Sir Sayid Ahmad Khan
 • Konsep-konsep ajaran Sir Sayid Ahmad Khan
 • Riwayat singkat Syeikh Muhammad Abduh
 • Konsep-konsep ajaran Syeikh Muhammad Abduh
 • Riwayat singkat Mirza Gulam Ahmad (imam Ahmadiyah)
 • Konsep-konsep ajaran Mirza Gulam Ahmad
 • Riwayat singkat Mustafa Kemal Ataturk (mantan presiden Turki)
 • Konsep-konsep ajaran Mustafa Kemal Ataturk
 • Riwayat singkat Ir.Sukarno (mantan presiden R.I.)
 • Konsep-konsep pendapat Ir.Sukarno 
 • Tinjauan dan komentar tentang modernisasi agama
 • Ijtihad, Mujtahid dan Taqlid
 • Ibnu Taimiyah dan Taqlid 
 • Memonopoli ajaran tauhid dan pengkafiran terhadap para ulama
 • Penentangan terhadap Muhammad ibnu Abdul Wahhab.
 • Benarkah Syeikh Sulaiman ibnu Abdul Wahhab telah bertobat ?
 • Tauhid Rububiyyah
 • Tauhid Uluhiyyah
 • Definisi Ibadah berdasarkan pemahaman Al-Qur’an
 • Tolok ukur Tauhid dan Syirik?
 • Apakah Kemampuan atau Ketidak-mampuan merupakan tolok ukur tauhid dan syirik?
 • Apakah Al-Qur’an hanya bisa diartikan secara tekstual atau literal?
 • Tajsim/Penjasmanian dan Tasybih/Penyerupaan Allah swt kepada makhluk-Nya
 • Hadis-hadis bahwa Allah SWT mempunyai jari kelingking, kaki, dipikul oleh malaikat dan sebagainya
 • Siapakah Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani
 • Al-Albani melemahkan beberapa hadits dari Imam Bukhori dan Imam Muslim dan....
 • Fatwa-fatwa Al-Albani yang berlawanan dengan para salaf dan pakar Islam
 • Nama-nama ulama (berbagai madzhab) pengeritik al-Albani
Bab 3
 
Masalah taqlid (ikut-ikutan) kepada Imam Madzhab
 • Dalil kewajiban bertaqlid ketika tidak mampu berijtihad
 • Pembelaan al-Albani pada Syeikh Khajandi
 • Dialog antara Dr.Sa'id Ramdhan al-Buuti dengan anti madzhab
 • Tidak boleh mencari-cari keringanan ajaran yang paling mudah dan ringan dari Ulama

Bab 4

 

Bid’ah yang diperselisihkan

 • Apa yang dimaksud bid'ah dalam hadits Rasulallah saw?
 • Contoh-contoh bid’ah yang diamalkan para sahabat pada zaman Nabi saw.
 • Sekelumit tentang berjabat tangan seusai sholat

 • Dalil-dalil cium tangan dan kaki Rasulallah saw dan antara para sahabat.

 • Membaca ushalli sebelum takbiratul ihram

 • Dalil-dalil yang berkaitan dengan talaffudh bin niyyah (mengucapkan niat dengan lisan)

 • Fatwa-fatwa para ulama yang berkaitan dengan talaffudh bin niyyah 

 • Pendapat para ulama madzhab yang empat dalam masalah talaffudh bin niyyah

 • Mencukur jenggot atau memelihara jenggot
 • Fatwa-fatwa para ulama yang berkaitan dengan memelihara jenggot
 • Dalil mereka yang mewajibkan memelihara jenggot dan jawabannya
 • Dalil-dalil yang berkaitan dengan qadha dalam sholat
 • Sholat sunnah qabliyah (sebelum) sholat jum’at
 • Dalil sunnah memegang tongkat waktu berkhotbah
 • Mengangkat tangan waktu berdo'a
 • Menyebut nama Rasulallah saw.dengan awalan kata sayyidina
 • Mengusap wajah seusai berdo'a
 • Penggunaan tasbih waktu berdzikir bukanlah bid'ah sesat
 • Keterangan singkat membaca qunut dalam sholat shubuh dan dalil-dalilnya
 • Tempat qunut, sesudah atau sebelum ruku'?
 • Hukum mengangkat tangan waktu qunut
 • Mengusap wajah sesudah qunut dalam shalat
 • Lafadh doa qunut
 • Alasan orang-orang yang membantah dan jawabannya  
Bab 5
 
Ziarah Kubur, Membaca Al-Qur’an, Talqin dan Tahlil untuk orang mati 
 • Dalil-dalil ziarah kubur 
 • Ziarah kubur bagi wanita 
 • Adab berziarah dan berdo'a didepan (pusara) Rasulallah saw.
 • Pembacaan Al-Qur’an di kuburan dan hadiah pahala bacaan untuk orang yang telah wafat
 • Fatwa-fatwa ulama Syafi'iyah 
 • Celaan orang yang tidak setuju dengan hadiah pahala bacaan
 • Contoh-contoh fatwa imam Syafi'i yang ditahqiq (dikritisi) kembali 
 • Keterangan dari ustadz Quraish Shihab
 • Pahalanya membaca Al-Qur’an
 • Amalan orang hidup yang bermanfaat bagi si mayit
 • Kehidupan ruh-ruh manusia yang telah wafat
 • Talqin (mengajari dan memberi pemahaman/peringatan) mayit yang baru dimakamkan
 • Tahlil/Yasinan
 • Keterangan singkat tentang Haul (peringatan tahunan)
 • Haul ala Wahabi/Salafi
 • Dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya
 • Pahala sedekah untuk orang yang telah wafat 
 • Pahala puasa dan sholat untuk orang yang telah wafat
 • Pahala Haji untuk orang yang telah wafat
 • Keterangan singkat sholat jenazah yang ghoib
 • Membangun masjid disisi kuburan
 • Memberi penerangan terhadap kuburan
 • Membangun kubbah diatas kuburan
Bab 6
 
Faedahnya kumpulan/majlis dzikir dan dalilnya
 • Dalil-dalil dzikir dan uraian para pakar Islam mengenai majlis dzikir 
 • Ancaman bagi orang yang menghadiri suatu kumpulan tanpa disebut nama Allah dan shalawat atas Nabi saw
 • Dalil mereka yang melarang dzikir secara jahar dan jawabannya
Bab 7
 
Sekelumit macam-macam makalah  
 • Bahayanya minum alkohol menurut Prof.dr.F.de Wolff,gurubesar humane toxicologie.
 • Benarkah sayidah Aisyah ra umur 9 tahun waktu dinikahi Rasulallah saw?
 • Fatwa-fatwa para ulama tentang paham Hulul atau Ittihad (menyatunya Allah swt dengan hamba-Nya)
 • Fatwa-fatwa para ulama mengenai ilmu Tarekat, Hakekat, Ma’rifat

 • Fatwa-fatwa para ulama mengenai pengertian Wali (waliyullah)

 • Keutamaan penduduk negeri Yaman (negeri para Nabi dan Habaib)

 • Berjabatan tangan antara lelaki dan wanita ajnabiyyah (bukan muhrim)

 • Apakah menyentuh wanita membatalkan wudhu?

 • Kewajiban membaca Al-Fatihah didalam sholat baik untuk ma’mum maupun imam.
 • Kewajiban membaca Basmalah di awal surat Al-Fatihah
 • Tidak mengerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahhud
 • Hukum menjatuhkan talak tiga sekaligus
 • Dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah talak tiga sekaligus
 • Hukum talak tiga sekaligus dalam madzhab Maliki
 • Hukum talak tiga sekaligus dalam madzhab Syafi'i 
 • Hukum talak tiga sekaligus dalam madzhab Hambali    
 • Tata cara singkat haji dan ‘umrah dan urutannya
 • Keterangan singkat mengenai Ru'ya Hilal
 • Keterangan singkat mengenai ibadah puasa Ramadhan 
 • Sekelumit tentang shalat tarawih
 • Dalil-dalil yang berkaitan dengan shalat pada bulan ramadhan
 • Jumlah rakaat shalat tarawih
 • Dalil-dalil para Imam Mujtahid shalat tarawih 20 rakaat
 • Dalil orang yang membantah shalat tarawih 20 rakaat dan jawabannya     
Bab 8
 
Maulidin Nabi Muhammad saw.serta mengagungkan Nabi saw. 
 • Keterangan singkat mengenai peringatan maulidin Nabi saw.
 • Cara-cara memperingati hari-hari Allah
 • Nama-nama kitab yang menulis riwayat hidup Rasulallah saw.
 • Dalil-dalil dan manfaat yang berkaitan dengan peringatan maulidin Nabi saw.          
 • Pendapat para Ulama dan tokoh cendekiawan muslim
 • Masalah berdiri waktu pembacaan maulid
 • Sekelumit makalah
 • Mengagungkan Nabi Muhammad saw.
 • Syair-syair untuk Nabi saw. dari para sahabat
 • Sekelumit tentang peringatan isra dan mi'raj Rasulallah saw.   
 • Rasulallah saw bukan manusia biasa, tapi manusia sempurna/Kaamil 

Bab 9

 

Wasithah/Tawassul dan Tabarruk

 • Sekelumit pengantar makna tawassul
 • Ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan tawassul / istighotsah
 • Tawassul dengan nama-nama Allah yang Agung
 • Tawassul melalui amal saleh
 • Tawassul melalui do’a Rasul
 • Tawassul melalui do’a Saudara Mukmin
 • Tawassul melalui diri para Nabi dan hamba sholeh
 • Tawassul melalui kedudukan dan keagungan hamba sholeh
 • Hadits-hadits tentang Legalitas/pembolehan tawassul / istighotsah
 • Prilaku Salaf Saleh penguat legalitas tawassul / istighotsah
 • Tawassul kepada Rasulallah saw. dikala wafatnya
 • Pengertian tawassul menurut Ibnu Taimiyyah
 • Muhammad ibnu Abdul Wahhab imamnya madzhab Wahabi/Salafi tidak mengingkari tawassul?
 • Diantara dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya
 • Tabarruk
 • Berkah dan tabarruk dalam al-Quran
 • Dalil-dalil tabarruk para Sahabat dari bekas air wudhu Nabi saw.
 • Dalil tabarruk anak-anak para Sahabat pada Nabi saw.
 • Tabarruk para Sahabat dengan keringat, rambut dan kuku Nabi saw.
 • Dalil tabarruk para Sahabat dari gelas Nabi saw.
 • Tabarruk para Sahabat dari tempat tangan dan bibir Nabi saw.
 • Tabarruk para Sahabat dari peninggalan dan tempat Shalat Nabi
 • Tabarruk para Sahabat dari tempat shalat Nabi saw.
 • Dalil tabarruk dari pusara (kuburan) Rasulallah saw.
 • Antar para Sahabat pun saling bertabarruk
 • Jenazah dan kuburan/pusara Ulama yang diambil berkah
 • Golongan Wahabi/Salafi (pengingkar) mengisukan dan jawabannya

 

Bab 10

 

Amalan-amalan Nishfu Sya’ban& Bulan Rajab

 • Cara ibadah, berdo’a pada malam nishfu sya’ban
 • Dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya
 • Ibnu Taimiyyah menghidupkan malam nishfu sya'ban dengan amalan khusus
 • Amalan ibadah pada bulan rajab
Bab 11
 
Kemuliaan Keturunan (Ahlul Bait) Rasulallah saw.
 • Sekelumit sejarah dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyyah
 • Dalil-dalil tentang kewajiban untuk mencintai Ahlul-Bait/Keturunan Rasulallah saw.
 • Tafsir Singkat Surat Al-Kautsar
 • Ramalan akan datangnya Rasul dalam catatan kitab Hindu, Kristen, Yahudi dan Persi
 • Pendapat Syekh Ali Tantawi dan saudara Segaf Ali Alkaff/Jeddah
 • Hadits yang diriwayatkan cucu Nabi saw. yang keenam
 • Pendapat Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz                                         
 • Pendapat Prof.Dr.HAMKA
 • Hadits-hadits tentang akan munculnya Imam Al-Mahdi 
 • Pendapat para ulama  tentang "Siapakah yang dimaksud Ahlul-Bait" ?
 • Pengertian mengenai kata dzurriyyat atau keturunan 
 • Keturunan yang dijuluki Syarif/Sayyid
 • Kalimat hadits Al-Kisa’
 • Keterangan mengenai hadits tsaqalain & hadits kitabullah wa sunnati 
 • Kalimat hadits tsaqalain (dua bekal berat) 
 • Membantah Syubhat golongan pengingkar terhadap Lafaz “Bihi” dalam kalimat hadits tsaqalain 
 • Hadits tentang kemuliaan dan kedudukan keturunan Rasul saw.                                        
 • Kalimat hadits safinah (perahu)                                                                                                    
 • Pendapat Imam Turmudzi tentang makna hadits tsaqalain, safinah
 • Sanggahan/Jawaban para ulama terhadap pendapat Imam Turmudzi
 • Peranan keturunan Nabi saw (‘Alawiyyin) termasuk Wali Songo dalam penyebaran agama Islam

 • Ajaran-ajaran pokok Wali Songo dan cara dakwah mereka pada masa lalu

 • Nasab/silsilah ,selain wali songo, para pelopor Da’i (wali-wali) yang memasukkan Islam ke Indonesia 

 • Kerajaan-kerajaan Islam yang didirikan di pulau Jawa, keturunannya dan tokoh-tokoh Islam yang ternama

 • Daftar nama-nama bangsa (suku) keturunan Al-Hasan dan Al-Husain – di Indonesia